Index

_ | A | C | D | E | F | G | I | L | M | N | P | R | S | T | U | W | X

_

__add__() (MyCapytain.common.metadata.Metadata method)
__eq__() (MyCapytain.common.reference.Reference method)
(MyCapytain.common.reference.URN method)
__getitem__() (MyCapytain.common.metadata.Metadata method)
(MyCapytain.common.metadata.Metadatum method)
(MyCapytain.common.reference.Reference method)
(MyCapytain.common.reference.URN method)
__gt__() (MyCapytain.common.reference.URN method)
__iter__() (MyCapytain.common.metadata.Metadata method)
(MyCapytain.common.metadata.Metadatum method)
(MyCapytain.common.reference.Citation method)
__len__() (MyCapytain.common.metadata.Metadata method)
(MyCapytain.common.reference.Citation method)
(MyCapytain.common.reference.URN method)
__lt__() (MyCapytain.common.reference.URN method)
__setitem__() (MyCapytain.common.metadata.Metadata method)
(MyCapytain.common.metadata.Metadatum method)
__str__() (MyCapytain.common.reference.Reference method)
(MyCapytain.common.reference.URN method)

A

Ahab (class in MyCapytain.endpoints.ahab)
(class in MyCapytain.endpoints.proto)
API (class in MyCapytain.endpoints.proto)

C

call() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
child (MyCapytain.common.reference.Citation attribute)
children (MyCapytain.resources.proto.text.Passage attribute)
Citation (class in MyCapytain.common.reference)
(class in MyCapytain.resources.texts.tei)
citation (MyCapytain.resources.proto.text.Text attribute)
(MyCapytain.resources.texts.local.Text attribute)
CTS (class in MyCapytain.endpoints.cts5)
(class in MyCapytain.endpoints.proto)

D

DEFAULT_LANG (MyCapytain.resources.texts.api.Text attribute)

E

Edition() (in module MyCapytain.resources.proto.inventory)
export() (MyCapytain.resources.proto.inventory.Resource method)

F

fill() (MyCapytain.common.reference.Citation method)
first (MyCapytain.resources.proto.text.Passage attribute)

G

getCapabilities() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
getFirstUrn() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
getLabel() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
(MyCapytain.resources.proto.text.Text method)
(MyCapytain.resources.texts.api.Text method)
getLang() (MyCapytain.resources.proto.inventory.Work method)
getPassage() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
(MyCapytain.resources.proto.text.Text method)
(MyCapytain.resources.texts.api.Text method)
(MyCapytain.resources.texts.local.Text method)
getPassagePlus() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
(MyCapytain.resources.texts.api.Text method)
(MyCapytain.resources.texts.local.Text method)
getPrevNextUrn() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
getValidReff() (MyCapytain.endpoints.cts5.CTS method)
(MyCapytain.endpoints.proto.CTS method)
(MyCapytain.resources.proto.text.Text method)
(MyCapytain.resources.texts.api.Text method)
(MyCapytain.resources.texts.local.Text method)

I

ingest() (MyCapytain.resources.texts.tei.Citation static method)

L

last (MyCapytain.resources.proto.text.Passage attribute)

M

Metadata (class in MyCapytain.common.metadata)
Metadatum (class in MyCapytain.common.metadata)
MyCapytain (module)
MyCapytain.common.metadata (module), [1]
MyCapytain.common.reference (module), [1], [2]
MyCapytain.common.utils (module)
MyCapytain.endpoints.ahab (module), [1]
MyCapytain.endpoints.cts5 (module), [1]
MyCapytain.endpoints.proto (module), [1]
MyCapytain.resources.proto.inventory (module), [1]
MyCapytain.resources.proto.text (module), [1]

N

name (MyCapytain.common.reference.Citation attribute)
next (MyCapytain.resources.proto.text.Passage attribute)
(MyCapytain.resources.proto.text.PassagePlus attribute)
(MyCapytain.resources.texts.api.Passage attribute)
normalize() (in module MyCapytain.common.utils)
NS (in module MyCapytain.common.utils)

P

parent (MyCapytain.common.reference.Reference attribute)
parse() (MyCapytain.resources.proto.inventory.Resource method)
Passage (class in MyCapytain.resources.proto.text)
(class in MyCapytain.resources.texts.api)
(class in MyCapytain.resources.texts.tei)
passage (MyCapytain.resources.proto.text.PassagePlus attribute)
PassagePlus (class in MyCapytain.resources.proto.text)
permalink() (MyCapytain.endpoints.proto.Ahab method)
prev (MyCapytain.resources.proto.text.Passage attribute)
(MyCapytain.resources.proto.text.PassagePlus attribute)
(MyCapytain.resources.texts.api.Passage attribute)
prevnext() (MyCapytain.resources.texts.api.Passage static method)

R

REF_REPLACER() (in module MyCapytain.common.reference)
Reference (class in MyCapytain.common.reference)
reffs (MyCapytain.resources.proto.text.Text attribute)
(MyCapytain.resources.texts.api.Text attribute)
refsDecl (MyCapytain.common.reference.Citation attribute)
Resource (class in MyCapytain.resources.proto.inventory)
(class in MyCapytain.resources.proto.text)

S

scope (MyCapytain.common.reference.Citation attribute)
search() (MyCapytain.endpoints.proto.Ahab method)
setDefault() (MyCapytain.common.metadata.Metadatum method)
setResource() (MyCapytain.resources.proto.inventory.Resource method)

T

Text (class in MyCapytain.resources.proto.inventory)
(class in MyCapytain.resources.proto.text)
(class in MyCapytain.resources.texts.api)
(class in MyCapytain.resources.texts.local)
text() (MyCapytain.resources.texts.tei.Passage method)
TextGroup (class in MyCapytain.resources.proto.inventory)
TextInventory (class in MyCapytain.resources.proto.inventory)
Translation() (in module MyCapytain.resources.proto.inventory)

U

URN (class in MyCapytain.common.reference)
urn (MyCapytain.resources.proto.text.Resource attribute)

W

Work (class in MyCapytain.resources.proto.inventory)

X

xml (MyCapytain.resources.texts.tei.Passage attribute)
xmlparser() (in module MyCapytain.common.utils)
xpath (MyCapytain.common.reference.Citation attribute)